Gedragscode

De Nederlandse Brandwonden Stichting volgt de gedragscode, opgesteld door Goede Doelen Nederland. Deze Vereniging is in 1994 opgericht met als statutaire doelstelling, het bevorderen van het vertrouwen van het publiek in fondsenwervende instellingen. De leden van Goede Doelen Nederland zijn charitatieve instellingen die zich voor de realisering van hun doelen in belangrijke mate richten op fondsenwerving onder het Nederlandse publiek.

1. De belanghebbenden

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met personen, groepen en een breed scala van instanties. De Brandwonden Stichting erkent verantwoordelijkheden jegens:

1.1. De gever

Onder de gever worden alle personen, groepen en instanties verstaan die ‘om niet’ en ‘vrijwillig’ de Nederlandse Brandwonden Stichting ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.

Motivering:
Het vertrouwen op een goede besteding en de vrijwillige bijdrage van de gever vormen de basis van fondsenwerving voor het nagestreefde doel.

1.2. Het begunstigde doel

Onder het begunstigde doel wordt verstaan de door de Nederlandse Brandwonden Stichting, bij de werving / begroting aangegeven bestemming(en), in het kader van verantwoordelijkheden genoemd onder punt 1, van de geworven / begrootte middelen.

Motivering:
De gever weet waar hij of zij voor geeft: de doelstellingen en activiteiten van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

1.3. De vrijwilligers

Onder vrijwilligers worden de personen verstaan die zich ‘om niet’ en ‘op vrijwillige basis’ ter beschikking stellen voor de fondsenwerving en de realisering van de doelen door de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Motivering:
De inzet van vrijwilligers is dermate essentieel voor en verbonden met het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting dat voortdurende aandacht en waardering voor een optimale inzet noodzakelijk is.

1.4. De collega instellingen

Onder collega-instellingen wordt die instellingen verstaan welke zich voor hun fondsenwerving op het Nederlandse publiek richten.

Motivering:
Elke instelling is onderdeel van een groter geheel waarbinnen het gedrag van de ene van invloed is op het functioneren van andere instellingen.

1.5. De samenleving

Onder de samenleving wordt de maatschappelijke omgeving verstaan waarbinnen de Nederlandse Brandwonden Stichting functioneert.

Motivering:
De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft een maatschappelijke betekenis en vervult publieke functies.

2. Basiswaarden

De Nederlandse Brandwonden Stichting stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen, zogenaamde basiswaarden. Deze basiswaarden zijn respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit:

2.1. Respect

Respect betekent het eerbiedigen van menselijke waardigheid en privacy, van de eigen identiteit van personen en groepen; daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid en vrijwilligheid van personen en groepen;

2.2. Openheid

Openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hun belang relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard;

2.3. Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid betekent dat de belanghebbenden ervan uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat de Nederlandse Brandwonden Stichting, conform de wettelijke bepalingen, de vastgestelde regels en goede zeden handelt, professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat de Stichting zich juist en volledig verantwoordt; In vertrouwen verkregen informatie en persoonsgegevens worden door de Brandwonden Stichting niet gepubliceerd, gebruikt of bekend gemaakt zonder de expliciete en voorafgaande toestemming van de betreffende bron of persoon.

2.4. Kwaliteit

Kwaliteit betekent het voortdurend streven naar efficiënt en effectief handelen.

3. Uitwerking van basiswaarden

De eerder genoemde basiswaarden bepalen het handelen en nalaten van de Nederlandse Brandwonden Stichting ten opzichte van de belanghebbenden. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van de Stichting met de gever en met het begunstigde doel, voor de omgang met vrijwilligers, voor de relaties met collega-instellingen alsmede voor de verhouding tot de maatschappij.

Naleving van deze gedragscode betekent:

a ) Dat de gever erop vertrouwen kan, dat

 • volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt;
 • bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond;
 • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden;
 • zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed;
 • volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren.

 

b ) Dat het begunstigde doel erop vertrouwen kan en de ontvangers van middelen erop vertrouwen kunnen, dat

 • er met respect zal worden gehandeld;
 • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te realiseren.

 

c ) Dat de vrijwilliger erop vertrouwen kan, dat

 • algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden;
 • goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet
 • zij op passende wijze worden gewaardeerd voor hun inzet.

 

d ) Collega-instellingen erop vertrouwen kunnen, dat

 • onderling respect wordt betoond;
 • bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat;
 • gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding;
 • publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan.

 

e ) Dat de samenleving erop vertrouwen kan, dat

 • men zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag als van principes van de democratische rechtsstaat te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante maatschappelijke en politieke groeperingen over het eigen functioneren.

4. Privacy

De Nederlandse Brandwonden Stichting gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De Stichting gebruikt persoonsgegevens, die u vrijwillig invult bij aanmeldingen of bestellingen, alleen voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten. Uw gegevens zullen nooit voor enig ander doel worden gebruikt en/of aan derden worden verstrekt.

Bij elke aanmelding geven we duidelijk aan hoe u zich weer kunt afmelden.

5. Slotbepalingen

a) De Nederlandse Brandwonden Stichting is medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke en politieke acceptatie en het imago van de charitatieve fondsenwervende branche als geheel.

b) De Nederlandse Brandwonden Stichting streeft naar samenwerking, zowel binnen de branche als met andere betrokken partijen.

c) De Nederlandse Brandwonden Stichting biedt iedereen de mogelijkheid een klacht in te dienen via een vastgestelde klachtenprocedure.

Deze gedragscode is opgesteld op basis van de gedragscode die voorgesteld is door Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen.

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee