Algemene voorwaarden webwinkel

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De Brandwonden Stichting: de stichting Nederlandse Brandwonden Stichting, statutair gevestigd te Beverwijk.
1.2 Opdrachtgever: de partij die met de Brandwonden Stichting een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Brandwonden Stichting en
Opdrachtgever waarbij de Brandwonden Stichting zich verplicht tot levering van producten en Opdrachtgever zich verplicht tot afname van door de Brandwonden Stichting te leveren producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van de Brandwonden Stichting zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) van toepassing.
2.2 Het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van de Brandwonden Stichting bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Brandwonden Stichting ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.
2.5 De Brandwonden Stichting behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen in dat geval dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever in werking treden, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar maakt tegen de gewijzigde Voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van Opdrachtgever door de Brandwonden Stichting. De Brandwonden Stichting is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Brandwonden Stichting dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Opdrachtgever of een vooraf door Opdrachtgever aangewezen en aan de Brandwonden Stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Brandwonden Stichting retourneren, conform de door de Brandwonden Stichting verstrekte duidelijke instructies.
4.3 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.4 Indien Opdrachtgever het aankoopbedrag heeft betaald, zal de Brandwonden Stichting dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele andere belastingen/heffingen en handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 De Brandwonden Stichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt gewijzigd, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Opdrachtgever kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Brandwonden Stichting.
5.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is Opdrachtgever vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
5.6 Indien Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is de Brandwonden Stichting gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.7 Bij de keuze om een product te ontvangen in ruil voor maandelijkse donaties, dien je in ieder geval de aangegeven termijnen te betalen. Pas nadat je dit hebt betaald, kun je de overeenkomst stopzetten.

Artikel 6. Levering

6.1 De door de Brandwonden Stichting gegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om zijn bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig
is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Opdrachtgever.

Artikel 7. Eigendom

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van enige Overeenkomst aan de Brandwonden Stichting verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Opdrachtgever over.

Artikel 8. Eigendomsrechten

8.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Brandwonden Stichting geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 De Brandwonden stichting garandeert niet dat de aan Opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Ingeval van overmacht is de Brandwonden Stichting bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en op te blijven schorten, zolang de overmachtsituatie voortduurt. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Brandwonden Stichting in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan Opdrachtgever en zulks zonder dat de Brandwonden Stichting gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke omstandigheid, voorzien of onvoorzien, die niet aan de Brandwonden Stichting kan worden toegerekend, waardoor de Brandwonden Stichting niet in staat is haar verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder vallen in ieder geval: werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, extreme weers- en verkeersomstandigheden, brand, ontploffing en andere calamiteiten.

Artikel 10. Reclames en aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever de Brandwonden Stichting daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft de Brandwonden Stichting de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
10.3 De omvang van iedere aansprakelijkheid van de Brandwonden Stichting is beperkt tot vijf (5) maal de factuurwaarde van het product waardoor of waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
10.4 De Brandwonden Stichting is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
10.5 De Brandwonden Stichting is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 11. Bestellingen en communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en de Brandwonden Stichting, dan wel tussen de Brandwonden Stichting en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Opdrachtgever en de Brandwonden Stichting, is de Brandwonden Stichting niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Brandwonden Stichting.

Artikel 12. Adressen, naleving Voorwaarden en derden

12.1 Indien Opdrachtgever aan de Brandwonden Stichting schriftelijk opgave doet van een adres, is de Brandwonden Stichting gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Opdrachtgever aan de Brandwonden Stichting schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van Opdrachtgever dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door de Brandwonden Stichting gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Brandwonden Stichting deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Brandwonden Stichting in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen zich dan inspannen de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.
12.4 De Brandwonden Stichting is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Haarlem, Nederland.

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee